صفحه نخست
شنبه 12 آبان 1397

چاپ کتب حسابداری عملیاتی شرکت ها (صفر تا صد) دوره دو جلدی

چاپ اول کتب کاربردی و پرفروش حسابداری عملیاتی شرکت ها (صفر تا صد) دوره دو جلدی همراه با بسته کار عملی و فیلم آموزشی مرتبط بروی فلش 32 گیگ

 

 

برای خرید این کتاب با مشخصات زیر اینجا کلیک کنید.


بسته آموزشی 
حسابداری عملیاتی شرکت ها ( صفر تا صد )

محتویات بسته   آموزشی:

    2 جلد کتاب تخصصی،کاربردی  (1000) صفحه

    بسته کار عملی مرتبط با حسابداری کاربردی

    ساعت ها فیلم آموزشی مرتبط با 2 جلد کتاب برروی فلش 32 گیگ  

جلد اول

فصل اول :مبانی نظری مفاهیم حاکم بر محیط حسابداری تجزیه و تحلیل

فصل دوم: کدینگ حسابها

فصل سوم :پروژه حسابداری عملیاتی و تخصصی شرکت ها

جلد دوم

فصل چهارم :فرآیند تهیه ترازهای آزمایشی

فصل پنجم :فرآیند تهیه صورتهای مالی یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

فصل ششم : فرآیند تهیه اظهار نامه مالیاتی و آشنایی با مجامع شرکت 

 

جلد اول

فصل اول

مبانی نظری ،مفاهیم حاکم بر محیط حسابداری ،تجزیه و تحلیل

تعریف حسابداری وچرخه حسابداری وترکیب همزمان تعریف وبه صورت نموداری تهیه شده ومحدودیت زمانی آن ، فرایند جمع آوری ومرتب سازی اسناد حسابداری براساس ورودی خروجی ،انواع اسناد وشکل فرمی آنها ،کاربرد عملی مفاهیم حاکم بر محیط حسابداری،مفروضات ( تداوم فعالیت ،دوره  مالی ،تفکیک شخصیت ،واحد اندازه گیری ) ،اصول(بهای تمام شده ،تحقق درآمد، تطابق،تحقق درآمد) وقیدها(اهمیت،فزونی منافع بر مخارج ،احتیاط،ویزگی صنعت ) وتاثیر هرکدام برتهیه  صورت های مالی اساسی ، سال مالیاتی در ایران بر اساس قانون تجارت ومالیات ،سال مالی وانطباق وعدم انطباق آن با سال مالیاتی وراهکار آن ،فرایند نموداری ارسال اظهارنامه از شروع دوره تا خاتمه ارسال برگ ابلاغ تشخیص،گزارشات مالی وانواع آن با نگاهی به رویکردهای آن ،انواع حساب ها ،تجزیه وتحلیل عملی معادله حسابداری در غالب یک پروژه عملی ،گروه بندی حساب ها ،تفکیک اقلام به جاری وغیر جاری ، تعریف تمامی حساب ها دفتر کل ، استفاده از فن تجزیه وتحلیل در صدور اسناد حسابداری نمودار تمام حساب های ترازنامه در قالب کل وجزء، تصویر حساب های کل در قالب معادله حسابداری به صورت عملی در قالب پروژه، نحوه نگارش ترازنامه ،صورت سودوزیان ، سود وزیان جامع وجریان وجوه نقد به لحاظ گزارش در گزارشگری میان دوره ای ، مبنای حسابداری (نقدی ،تعهدی ) وچگونگی تاثیر مبنای حسابداری بر صورت های مالی اساسی (ترازنامه ،سودوزیان ،صورت سود وزیان جامع،جریان وجوه نقد) ، دسته بندی شرکت های موجود دربازار کار به لحاظ استفاده از خدمات حسابداری ( شرکت های خدماتی ،بازرگانی ، صنعتی وپیمانکاری ) وتفاوت ها ونقاط مشترک در تهیه صورت سودوزیان ، انواع قوانین واستانداردهای تاثیر گذار بر محیط کار حسابداری      

 

جلد اول

فصل دوم    

کدینگ حساب ها

کدینگ حسابها( شامل آموزش طراحی وپیاده سازی سیستم کدینگ در شرکت ها وآموزش استفاده از کدینگ ،آموزش طراحی کدینگ شرکت ها در 4 سطح گروه، کل ، معین وتفصیلی

کدینگ حساب ها در برخی از حساب ها مانند موجودی کالا ،بهای تمام شده وفروش کالا تا 6 سطح حساب شامل گروه ، کل،معین ،تفصیلی سطح اول ، تفصیلی سطح دوم وتفصیلی سطح سوم )

طراحی کدینگ درساختار درختی ودر قالب جدول ، مشخص نمودن جایگاه ، ماهیت ومانده حساب ها

تقسیم بندی گروه حساب ها به 9 گروه به صورت کاملا عملی وکاربردی

تقسیم بندی گروه های حساب به حساب کل به صورت کاملا عملی وکاربردی به صورت گروه کل

تقسیم بندی گروه های حساب کل به حساب های معین به صورت عملی وکاربردی به صورت کل معین

 تقسیم بندی حساب های معین به تفصیلی به صورت عملی وکاربردی به صورت معین تفصیلی

ارتباط نموداری (گروه ، کل ، معین ،تفصیلی )

آموزش گزارش گیری به صورت ریالی در حساب گروه ،کل،معین وتفصیلی

آموزش جدولی وبسیار کامل تفصیلی های شناور وچگونگی دریافت گزارش مورد نیاز براساس تفصیلی شناور وسایر سطوح

      

جلد اول

فصل سوم

پروژه حسابداری عملیاتی و تخصصی شرکت ها

   پروژه حسابداری عملیاتی شرکت ها ،دارای 69 سند تخصصی وترکیبی است که درفصل سوم  55 سند آن به صورت کامل توضیح    داده شده است واز سند 56 تا سند 69 در فصل چهارم در جلد دوم کتاب به صورت کامل توضیح داده شده است .کلیه سندها با استفاده از اسناد ومدارک مثبته وفرم های مالی به صورت 100درصد عملی تهیه شده شده است .در این فصل آموزش تهیه وپلمپ دفاتر روزنامه وکل وهمچنین تحریر دفتر روزنامه وکل ومعین از روی اسناد عملی به صورت عملی آموزش داده شده است .

در فصل سوم آموزش کامل حسابداری ارزش افزوده واظهارنامه ارزش افزوده برای سه فصل بهار ،تابستان وزمستان تهیه شده است .

آشنایی با صورت معاملات فصلی

 کاربرد قوانین کار ،تجارت ومالیات مستقیم در هنگام صدور هر سند حسابداری به شکل تفکیکی

کاربرد استانداردهای حسابداری در هنگام صدور سند وبه صورت تفکیکی حسب نیاز

کاربرد مفاهیم حاکم بر محیط حسابداری ( مفروضات ،اصول ،قیدها ) در هنگام صدور اسناد حسابداری ولزوم رعایت هرکدام

استفاده از کدینگ حسابداری چند  سطحی طراحی شده در فصل 2 در هنگام صدور هر سند حسابداری

حسابداری مربوط به بهای تمام شده و صدور اسناد ترکیبی درسطوح مختلف حسابداری آن وهمچنین تکمیل کارت ها انبار موجود در پروژه حسابداری شرکت ها با استفاده از توضیحات مربوط به صدور قبض رسید کالا وحواله مربوط به فروش یا خروج کالا

توضیحات مربوط به اجاره محل ومالیات متعلقه با استفاده ازمواد قانون مالیات مستقیم به صورت تفکیک با انجام محاسبات کامل در دو حالت هنگامی که موجر مالک باشد یا نباشد وهمچنین مالک شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی

آموزش عملی دریافت تسهیلات دریافتی کوتاه مدت وبلند مدت ، فروش اقساطی ومضاربه ، پگونگی محاسبه بهره وام با دو فرمول جدید وقدیم ، آموزش تقسیط وام وروند نمودن اقساط، نحوه تهیه جداول مربوطه ، بهره سنوات آتی یا هزینه های تعهد شده ، باز پرداخت اقساط وام وصدور اسناد حسابداری آن به به شکل چند سطحی

انواع روش های خرید وفروش کالا وصدور اسناد حسابداری مربوطه در سطوح مختلف کدینگ حسابداری

اسناددریافتنی ،در جریان وصول ، اسناد پرداختنی وصدور اسناد حسابداری چند سطحی و ومعین وتفصیلی های 13 گانه

محاسبه حقوق ودستمزد به صورت عملی وکاربرد قوانین مالیات وکار وتفکیک به آن اداری تشکیلاتی و توزیع وفروش وسایر سطوح در سرفصل حساب ها وصدور سند حسابداری ومحاسبه وپرداخت وصدور سند حسابداری باز خرید خدمت کارکنان

محاسبات استهلاک دوره مالی در غالب جدوال ویادداشت های توضیحی صورت های مالی با استفاده از جداول وایین نامه اجرایی ماده 149 قانون مالیات مستقیم وانجام محاسبات به صورت ماه وروز وصدور سند تفکیک آن به مراکز هزینه

55 سند از 69 سند فصل3 تماما با استفاده از اسناد ومدارک مثبته حسابداری ،فرم های مالی، با رعایت سیستم کنترل های داخلی صادر شده است وتمام موارد 100%عملی است

 

جلد دوم

قصل چهارم

فرآیند تهیه ترازهای آزمایشی

 آموزش تهیه ترازهای آزمایشی 2،4،6،8 ستون وتهیه تراز آزمایشی سلسله مراتبی

تهیه تراز آزمایشی 4 ستون به صورت عملی وکاربردی از روی اطلاعلات مالی پروژه فصل 3 تا سند 55 حسابداری

فرایند مانده گیری ومطابقت دفتر رونامه ودفتر کل در گردش حساب ها وتوازن در مانده ها

صدور اسناد حسابداری از سند 56 تا 69 در جریان تهیه ترازآزمایشی ،اصلاح شده واختتامیه ونهایی

انجام اصلاحات دوره مالی در مورخ 12/29 صدور اسناد وانتقال به دفتر روزنامه وکل

تهیه ترازآزمایشی اصلاح شده وفرایندمطابقت و مانده گیری   تا سند حسابداری شماره 61

بستن حساب های موقت ( سودوزیانی ) شامل فروش ،بهای تمام شده کالا ی فروش رفته ،هزینه های عملیاتی ، هزینه های مالی

فرایند اخذ مالیات عملکرد شرکت به نرخ ماده 105 قانون مالیات مستقیم

فرایند اخذ اندوخته قانونی به دوروش موجود در کشور وتوضیحات در خصوص سایر اندوخته ها

انتقال سودوزیان جاری سال 1395 به سودوزیان انباشته وترسیم شکل نموداری سودوزیان گام به گام به همراه اسناد حسابداری ودفاتر کل

تهیه تراز آزمایشی اختتامی وفرایند مطابقت گیری ومانده گیری تا سند 68

انتقال مانده حساب های ترازنامه به دوروش به سال مالی 1396 با استفاده ازسند حسابداری 69

 

جلد دوم

فصل پنجم

فرآیند تهیه صورت های مالی اساسی قبل واز بعد تغییر استانداردهای حسابداری در مرداد1398

 فرایند تهیه صورتهای مالی قبل از تغییر استانداردهای ،1،2،34،35،36،37 ولازم اجرا شدن در سال 1398

تهیه صورتهای مالی اساسی ( ترازنامه ،سودوزیان ،سودوزیان جامع وجریان وجوه نقد ) از روی 69 سند حسابداری ودفاتر 

تهیه یادداشت های توضیحی صورت های مالی از روی 69 سند ودفاتر به صورت عملی در قالب یک پروژه عملی

تغییرات در استانداردهای حسابداری سال 1398ولازم اجرا شدن آنها وتفاوت های آن در اجرا

فرایند تهیه صورتهای مالی بعد  از تغییر استانداردهای ،1،2،34،35،36،37 ولازم اجرا شدن در سال 1398

تهیه صورتهای مالی اساسی (سودوزیان ،سودوزیان جامع ،صورت وضعیت مالی ،صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی )

تهیه یادداشت های توضیحی صورت های مالی از روی 69 سند ودفاتر به صورت عملی در قالب یک پروژه عملی

  

جلد دوم

فصل ششم

فرآیند تهیه اظهارنامه مالیات عملکردوآشنایی با مجامع شرکت

 نمودار فرایند ارسال وبررسی اظهار نامه مالیات عملکرد

سال مالیاتی وسال مالی در ایران طبق قانون تجارت ومالیات

انطباق وعدم انطباق سال مالیاتی ومالی

فرایند تکمیل اظهار نامه مالیات عملکرد از روی دفاتر ، ترازنامه وصورت سودزیان از روی پروژه عملیاتی( 69 سند ) به صورت کامل

آشنایی با مجامع شرکت

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

مشخصات فایل تصویری  بسته آموزشی درفلش 32 گیگ :

ساعت ها فیلم آموزشی مرتبط با جلد کتاب تخصصی در قالب 26 فایل تصویری در

فلش32 گیگ قرار داده است .

این فلش به مدت 6 ماه گارانتی تعویض دارد

ماندگاری واستفاده آسان تر از مزایای استفاده از فلش به جای

 

سبد خرید شما

تعداد کتاب 0
  1. کتاب
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

آمار بازدید کنندگان

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت

نماد اعتماد الکترونیک